Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. In essentie is het gebouw het gezamenlijk eigendom van alle eigenaars, bestuurd door een VvE.

Als u een appartement koopt, koopt u allereerst het appartementsrecht. U wordt hierdoor eigenaar van de woning en dit geeft u recht op het gebruik van een privégedeelte van het complex. Daarnaast wordt u ook mede-eigenaar van het appartementencomplex waarvan uw appartement deel uitmaakt. U verkrijgt hiermee dus het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes van het gehele appartementencomplex. Tevens bent u als mede-eigenaar van het appartementencomplex ook voor een deel verantwoordelijk voor het hele complex.

In de wet staat het volgende:
Een Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaars van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars; dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop (na overdracht bij de notaris).
De wetgever heeft vastgelegd dat alle eigenaren binnen een complex lid moeten worden van een Vereniging van Eigenaars. U bent als eigenaar verplicht bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van het complex. Zo kan de VvE haar rekeningen betalen. Deze kosten bestaan onder andere uit het onderhouden van de VvE, verzekeringen, reparaties van het complex en tevens een reservering voor toekomstig onderhoud.

Organen van de VvE

Een VvE kent vier wettelijk verplichte organen: de algemene ledenvergadering, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascontrolecommissie (of Raad van commissarissen).

De algemene ledenvergadering(ALV)

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaars. Jaarlijks geeft de ALV goedkeuring aan de exploitatierekening en de begroting voor het komende boekjaar. De aanwezigheid van de leden bij de ALV is daardoor ook erg belangrijk. Bij een voldoende meerderheid van de stemmen is een besluit rechtsgeldig en geldt het besluit voor alle leden van het appartementencomplex. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de ALV, dan kunt u een volmacht afgeven. Zo kunt u dus ook uw stem laten gelden en mee beslissen.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door één of meer “bestuurders”, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering wordt benoemd. Het bestuur kan worden uitbesteed, hetgeen in de praktijk op onderdelen vaak gebeurt. Het bestuur schrijft ten minste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit. Op de agenda van de algemene vergadering staat in ieder geval:

De begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar;
De exploitatierekening (resultatenrekening) over het afgelopen boekjaar.
Het bestuur wordt door de vergadering benoemd en ontslagen. Daarom kan een bestuurder nooit zomaar zijn of haar functie neerleggen. Reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat een VvE nooit zonder bestuur komt te zitten. Dat is ook de reden dat bij de oprichting van de VvE een eerste bestuur benoemd moet worden in de splitsingsakte. Daarna kunnen personen die dat willen zich verkiesbaar stellen en door de vergadering gekozen worden.

De voorzitter

De voorzitter van de vergadering wordt ook door de vergadering benoemd. De voorzitter hoeft niet perse lid te zijn van de VvE. De voorzitter van de vergadering kan altijd en op ieder moment door de vergadering worden ontslagen.

De kascommissie

De kascommissie doet de eerste controle op het werk van het bestuur, dat wil zeggen; het controleren van de jaarstukken. Om deel uit te maken van de kascommissie, moet men eigenaar zijn van een van de appartementen in de VvE. Hierbij maakt het niet uit of de eigenaar ook woont in het appartementencomplex. Een belangrijk vereiste is dat de leden van de kascommissie geen bestuurder of voorzitter van de vergadering mogen zijn, immers de kascommissie moet het bestuur juist controleren. Ook geldt voor de kascommissie dat de leden door de vergadering gekozen moet worden. De kascommissie moet elk jaar opnieuw benoemd worden. Dit betekent niet dat de kascommissie elk jaar uit andere leden moet bestaan, maar wel dat er elk jaar opnieuw gekozen moet worden.

Het huishoudelijk reglement(HHR)

Een VvE kan eventueel een “huishoudelijk reglement” opstellen. In het huishoudelijk reglement worden zaken van meer huishoudelijke aard geregeld in aanvulling op het gestelde in de splitsingsakte. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Indien er wijzigingen zijn in het HHR dan dient dit aan de bestuurder te worden doorgegeven. De bestuurder zal deze wijziging noteren op de agenda van de ALV. Ook het HHR wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.